Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ארנונה על מחסנים בירושלים ומדוע

מחסנים הינם מבנים המהווים נכס נדל"ני מובהק. בין אם הם שייכים לאנשים פרטיים ובין אם הם שייכים לעסקים, הרי המטרה המוצהרת שלהם, בדרך כלל, היא יצירת רווח. הרווח נוצר על עצם האחסון של ציור, חומרים, מזון או רכוש בתוכם. לפיכך ברור כי נכסים כאלה מחייבים תשלום ארנונה כחוק, לרשות המקומית. הדבר החשוב ביותר הוא למצוא מחסן המתאים לצרכים, במיקום טוב.כמו כן, המחסן צריך להיות נקי ומתאים לאחסון הרכוש או הציוד הנדרש.

מה משפיע על תשלום הארנונה בירושלים

תשלום הארנונה על מחסנים בירושלים, כמו גם על נכסי נדל"ן אחרים, מושפע מכמה גורמים: בראש וראשונה הוא מושפע מהמיקום. ככל שזה מתקרב למרכז היישוב או העיר, הארנונה, מטבע הדברים, עולה. אם המחסן ממוקם באזור תעשייה הארנונה עשויה להיות נמוכה יותר. אבל גם הדברים האלה משתנים ממקום למקום ויש לבדוק אותם לפני השכרת המחסן ולא לאחריו.

תשלום הארנונה על המחסן חלה ברוב המקרים על השוכר ולא על המשכיר. מרבית חוזי השכירות מכילים סעיף המחיל את תשלומי הארנונה והמים על השוכרים. יש חוזים שבהם השכירות חלה על המשכיר. אבל חוזים כאלה נוצרים אם הנכס מתחלק בין כמה שוכרים ותשלומי הארנונה מגולמים בשכר הדירה.

תשלומים נוספים החלים על השוכר בהשכרת מחסנים

למעשה, דינם של מחסנים בירושלים הוא כדין כל נדל"ן אחר המועבר בשכירות לאדם אחר. חוזה השכירות מסמן את גבולות המותר והאסור בשימוש בנכס ומחלק את ההתחייבויות כלפי הרשויות המקומיות בין המשכיר לשוכר. אמנם במרבית המקרים השוכר משלם את הארנונה, אבל תשלומים אחרים אינם חלים עליו: תשלומי השבחה לרשויות או היטלים אחרים הם רק דוגמה אחת לכך. לעומת זאת, התשלומים בעבור המים המנוצלים במקום, אם הם מנוצלים, חלים גם הם על השוכר, יחד עם תשלומי החשמל.

אם המחסן הוא חלל אחד גדול המתחלק בין כמה משתמשים, יש לבצע חלוקת תשלום בהתאם לחלק היחסי שכל אחד מהם מחזיק. באופן בסיסי, תשלום הארנונה מתבצע על פי מטר מרובע, כך שדי קל לחשב אותו למעשה.

חברת הובלות טובה תסייע לכם למקם את המחסן שאתם רוצים, במקום הנראה לכם, ולאחסן  שם את הציוד והרכוש שלכם. תקופת ההשכרה משתנה על פי הצורך והציוד מאוחסן בתנאים טובים למניעת נזקים.