Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

הובלות סטודנטים בתל אביב

אם אתה סטודנט באוניברסיטת תל אביב סביר להניח שאתה תצטרך עזרה במימון שכר הלימוד. סביר להניח שתגור בדירה קטנה וצנועה תל אביב הרי היא בין הערים היקרות בעולם. הובלות סטודנטים בתל אביב הוא הפתרון הנוח לכל הסטודנטים אשר מתגוררים בתל אביב. ברגע שיש בעל עסק להובלות שכל ייחודו הוא בשביל מגזר מסוים זה נותן לו יתרון כי כך הוא מכיר את צרכיהם ורצונותיהם של הסטודנטים. ההתייחסות לאוניברסיטאות נוטה להישאר מונוליתית בפרט במדינות בהן יש פיקוח ציבורי על ההשכלה הגבוהה, כנ"ל לגבי מדינת ישראל בה כל האוניברסיטאות והמכללות נתונים לפיקוח המועצה להשכלה גבוהה(מל"ג) המורכבת מהועדה לתכנון ותקצוב(ות"ת), שמחליטה על אישור המוסדות ותוכניות הלימוד שלהם, כמו כן מחליטה הות"ת על הקצאת המשאבים למוסדות השונים. הות"ת מורכב מנציגי המוסדות וברובו מאויש על ידי נציגי האוניברסיטאות הותיקות. ועדה זו הכריזה מספר פעמים כי האוניברסיטאות מהוות בארץ את הרובד הראשון במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ לעומת המכללות שמהוות את הרובד השני. הגישה טוענת כי הגל הנוכחי של התפשטות ההשכלה הגבוהה מעיד על דיפרנציאציה פונקציונאלית של מערכת החינוך הגבוה, אשר במסגרתה מוקמים מוסדות בעלי תחומי עניין שונים במטרה לענות על צרכי תלמידים שונים בעלי מוטיבציות שונות להשכלה גבוהה. הגישה השניה, היוצאת מגישת הקונפליקט טוענת כי השונות בין המוסדות להשכלה גבוהה משקפת תהליכי ריבוד של מעכת החינוך הגבוה יותר מאשר דיפרנציאציה אופקית של מוסדות אלו. הגישה רואה את הגל הנוכחי של התפשטות ההשכלה הגבוהה כתוצאה של הפיקוח הציבורי על מערכת החינוך הגבוה. כמו כן, זו תוצאה של תחרות מתמשכת בין מוסדות ותיקים לחדשים על רקע הדרישה הגוברת להשכלה.
גישה זו לא יושמה עד כה בישראל על אף היותה הפוכה לתפישה המונוליתית המקובלת בארץ לגבי אוניברסיטאות. חיפה יועדה כמוסד להשכלה גבוהה עבור תושבי הצפון ובן גוריון כמטרה למשוך מדענים ואנשי אקדמיה לצורך פיתוח הנגב. עד סוף שנות ה-70 ' כל 3 הייעודיות התמקדו בעיקר בלימודי תעודה לאחר תואר לבוגרים של האוני' האליטיסטיות ובנו לאיטן את תוכניות ההוראה שלהן לתואר ראשון.

הובלות סטודנטים