Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ייעוץ משכנתאות המלצות

אחרי שביררתם טוב מאד והבאתם את הכסף להון הראשוני מהדודה באמריקה, מסבא חיים מאור יהודה, מתחת לבלטות של סבתא רוחל'ה בירושלים, זה הזמן להתחיל לפנטז על דירה. השלב הבא הוא לעבור את משוכת הבנק. ייעוץ משכנתאות המלצות טובות ייתנו לך המון כוח להמשך הדרך. אנרגיה שאתה עוד תזדקק לה הרבה כי כיום אם אתה בונה בית אתה בהחלט זקוק להנחיה וייעוץ של גוף מקצועי. המלצות ייעוץ משכנתאות היא הדרך הכי נבונה כדי לגשת לגוף המקצועי על מנת שייתן לך מענה. הבנק הוא בעצם זה שיבנה לך בפועל את הבית ואתה תחזיר לו את הכסף מאוחר יותר. הלוואה בנקאית היא סכום כסף קבוע שמלווה בנק ללקוח, לשימושו למטרות עסק או השקעה, לתקופה מוגדרת של זמן, תמורת ריבית המקובלת אצלו לאותו סוג לקוח. הלוואה בנקאית  כנגד שטר חוב, מתן קו אשראי למשיכת יתר, ניכיון שטרות. הלוואה בנקאית רגילה מוחזרת בתשלומים לשיעורין של הקרן והריבית. במקרה של ניכיון שטרות הריבית מופחתת מראש והשטר בערכו הנקוב נפרע במועד החלות. הבטוחות להלוואה יכול שיהיו מסוגים שונים ערבים, שעבודים, משכנתאות, סחורה. הבנק מצידו לא ממהר כל כך לתת לך את הכסף, אלא אם כן קוראים לך יצחק תשובה או אליעזר פישמן אולי כיום כבר לא כל כך. ערימת טפסים יחכו לך לפני שהכסף יישב אצלך בעובר ושב. הבנק רוצה להבטיח שהכסף יחזור אליו. אין לך (או ביום מן הימים לא יהיה לך?) אז תבטיח.
בטחונות הן רכוש מוחשי או זכות המשועבדים לטובת המלווה והמשמשים  כביטחון להחזר הלוואה שזה נתן ללווה. ביטחונות אלה שיהיו בעלות אופי נזיל, שניתן לממשן – נ"ע, פיקדונות בבנקים, חשבונות חייבים ורכוש אחר מסוגים שונים בעל אופי דומה. נכסי דלא ניידי או זכויות. כל נכס מנכסי עסק, בין שהוא נכלל במאזני העסק ובין שאינו רשום יכול לשמש כביטחון, לרבות נכסים שוטפים (צף), המשתנים בעצם מהותם, כמו חייבים ומלאי. ביטחונות אלה הופכים לרכושו של המלווה במקרה שהלווה אינו עומד בתנאי הלוואה. ביטחונות טובים יכולים להשפיע על שיעורי הריבית שהלווה ישלם בהתחשב בתנאי השוק.